2018-05-23

Hantering av personuppgifter

På denna sida hittar du generell information om hur vi på Arento behandlar dina personuppgifter samt vilka cookies som används på denna webbplats. Det är viktigt att du tar del av och förstår hur vi hanterar personuppgifter och känner dig trygg i hur dina personuppgifter behandlas. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.

All behandling som utförs av Arento sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi på Arento värnar om våra kunder vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Laglighet och korrekthet

För att värna om individens rättigheter och friheter över sina personuppgifter behandlar Arento enbart personuppgifter med hänsyn tagen till en tydlig rättslig grund. I de flesta fall är den nödvändig för att fullgöra ett avtal, eller en rättslig förpliktelse, men i enstaka fall kan Arento inhämta samtycke för att behandla personuppgifter. I de fall en behandling är nödvändig för ändamål som rör Arentos berättigade intresse har en intresseavvägning noggrant genomförts och dokumenterats. Arento har stor respekt för dina personuppgifter och det är av yttersta vikt att de i all behandling är korrekta och uppdaterade.

Vilken information samlar vi in?

Vi på Arento behandlar personuppgifter som du själv direkt eller indirekt har tillhandahållit oss, i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, vilket inkluderar att ge information och service inom ramen för dessa. Detta kan exempelvis vara när du:

  • Handlar tjänster eller hyr eller köper produkter från oss
  • Kontaktar oss eller besöker vår hemsida
  • Gör felanmälan eller av annan anledning kontaktar oss
  • Registrerar dig eller lämnar personlig information om dig på våra sociala medier såsom, Facebook, LinkedIn eller liknande
  • Söker arbete eller traineeplats hos oss

Eller om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Arento.

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar denna webbplats och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Arento kan också komma att använda dina data för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Arento sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Cookies och liknande tekniker

Arento använder cookies och andra spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och anpassad upplevelse av Arentos webbplats. För detta samlas information om dig eller den utrustning du använder in. Mer info om Arentos användning av cookies hittar du här.

Utlämnande av personuppgifter

Arento kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Om personuppgifter förs över till ett annat land (såväl inom EU/EES som utanför) så kommer Arento tillse att sådan överföring sker i enlighet med gällande lag och på ett säkert sätt.

Arento kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Arento kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Arento ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Arento via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Arento AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter inom Arento, är du välkommen att kontakta oss via: gdpr@arento.se eller post: Arento AB, Personuppgiftsansvarig, Box 4018, 171 04 Solna.

Förändringar av Arentos hantering av personuppgifter

Denna information kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell information finns publicerad på Arento webbplats.

 

kontaktinformation

E-post: gdpr@arento.se

Arento AB
Personuppgiftsansvarig
Box 4018
171 04 SOLNA

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om hur du kan hantera cookies.