Självrisker

Om olyckan är framme är det nedanstående självrisker som gäller. Kontakta Arento om du behöver mer information.


Omfattning

Självrisk


Vagnskada

7500 kr (4500 kr med tillvalet ”Självriskreduktion”)


Trafik


0 kr

Delkasko


4730 kr

Glas - lagning

0 kr

Vilt

Självriskreduktion vid kollision med 5000 kr

GAP-försäkring


Självrisken är 10 % av prisbasbeloppet (1 pbb = 49 300 kr 2022) under de första 12 månaderna, därefter är självrisken 5 % av prisbasbeloppet

Självriskreduktions- försäkring

Mot ett tillägg med 129 kr/månad reduceras ’Självrisk Vagnskada’ med 3000 kr enl. ovan

GAP-försäkringen gäller för skillnaden mellan fordonets marknadspris - när detta är lägre - och leasinggivarens restvärde vid förtida återlämnande eller lösen av fordon när:

  • anställd slutar på egen begäran, blir uppsagd eller avlider
  • anställd blir helt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall
  • när anställd är föräldra- eller studieledig längre än 3 månader om inte någon annan anställd tar över personalbilen