2017-11-16

Nära till hands

I Älandsbro utför Trafikverket just nu åtgärder för att förbättra säkerheten på en olycksdrabbad vägsträcka. Svevia har tilldelats den stora entreprenaden och Arento är med och hjälper till med maskiner och fordon.

Tio meter utanför Arentos kontorsfönster pågår den stora ombyggnationen av E4 genom Älandsbro. Sträckan är del av regionens viktigaste transportstråk för biltrafik och de senaste åren har många olyckor inträffat på den drygt tre kilometer långa vägsträckan då den varit utformad på ett sätt som gjort det möjligt att köra fortare än tillåtet.

I början av juni i år påbörjades arbetet med att förbättra korsningar, rusta upp busshållplatser, räta ut vägen och ta bort krönet över järnvägen. Samtidigt förbättras tillgänglighet och trygghet för fotgängare och cyklister med ombyggda gång- och cykelvägar med säkrare passager över och under E4. Stora och små maskiner hyrs ut av Arento.

Packningsmaskiner, vält, hjullastare samt diverse utrustning transporteras den korta sträckan från Arentos lokaler till bygget utmed arbetsplatsen.

Entreprenaden påbörjades i somras och beräknas vara klart hösten 2018.

Trafikverket utför åtgärder på en olycksdrabbad sträcka av E4:an. Svevia har entreprenaden och Arento hyr ut maskiner och fordon.