Ordnings- och Skyddsregler

På Arento har vi ordnings- och skyddsregler som alla på våra anläggningar måste följa. Utöver dessa ordningsregler finns även arbetsplatsspecifika risker som man informeras om vid arbetsplatsintroduktion.

Allmänt:

 • Alla på arbetsplatsen ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. Detta gäller både Arento-medarbetare, entreprenörer och besökare.
 • De som arbetar på Arentos arbetsplatser ska ha ett giltigt ID06 kort som kan visas på begäran.
 • Det är obligatoriskt för alla som är verksamma på Arentos arbetsplatser att genomföra "Safe construction training" med godkänt resultat. Kravet är gemensamt för hela byggbranschen. Ett godkänt resultat är giltigt i fem år och ska registreras i ID06 kompetensdatabas. Du hittar utbildningen på https://sct.buc.se/SelectLanguage Länk till annan webbplats.
 • Ordning och reda ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel, framkomlighet och kan förhindra olyckor.
 • Mobiltelefonanvändning i och kring maskiner i rörelse är förbjudet. Att ta emot samtal om max en minut är tillåtet för maskinist (förutsätter handsfree). Yrkes- / Tjänstemedarbetare ska gå ut ur arbetsområdet vid mobilsamtal.
 • Rökning är förbjudet i Arentos lokaler och fordon. Rökning utomhus får endast ske på anvisad plats. Arento är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Slumpmässiga alkohol- och drogtester genomförs på Arentos arbetsplatser.
 • Medarbetare och entreprenörer har inte rätt att ha med sig husdjur till arbetsplatsen.

Säkra arbetssätt:

 • Skydds- och säkerhetsanordningar måste respekteras. En skyddsanordning får endast tillfälligt tas bort vid särskilda behov och ska snarast återställas.
 • Transportvägar och parkeringsplatser ska nyttjas enligt arbetsplatsdispositionsplan. Förare får vända eller backa om det kan ske utan fara eller hinder. Finns personer kring fordon ska backkamera finnas.
 • Ta reda på var släckningsredskap förvaras och utrymningsvägar finns. Håll utrymningsvägar fria. Gasflaskor förvaras på anvisad och markerad plats som ska förses med varningsskyltar.
 • Påbörja inga heta arbeten utan att tillståndsansvarig för brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd.
 • Lyftanordningar, lyftredskap, tryckkärl samt besiktningspliktiga maskiner och utrustningar ska vara besiktigade, godkända och fortlöpande kontrolleras enligt gällande föreskrifter. Ansvaret för att detta är kontrollerat och säkerställt innan användning åligger alltid användaren. Egenkontroll skall alltid utföras innan användning av utrustning.
 • Elsäkerhet: Alla uttag ska vara av typen ”CEE-don” och alla maskiner & utrustningar ska vara anpassade till detta. Eluttag på arbetsplatser upp till 32A ska vara skyddade av jordfelsbrytare max 30mA. Ingrepp får endast utföras av auktoriserade personer eller av inhyrd elinstallationsfirma. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsplatsansvarig.
 • Kemikalier ska förvaras så att oavsiktligt spill inte kan ske. Vid förvaringsställe för flytande kemikalier/oljor samt i maskiner ska sanerings/absorptionsmedel finnas tillgängligt. Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.
 • Första hjälpen-material ska förvaras i personalutrymmen, fordon och/eller i arbetskläder.
 • Skyddsronder genomförs regelbundet på Arentos arbetsplatser.

Ensamarbete

Ett ensamarbete är ett arbete där den, som utför arbetet, inte kan få kontakt med andra människor utan att använda tekniska kommunikationshjälpmedel. Ett ensamarbete behöver i sig inte vara påfrestande eller farligt.

Se till att den som utför ensamarbete har erforderlig utbildning, information och instruktion för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Planera arbetet så att det skapas möjlighet till snabb och säker kontakt mellan den som utför arbetet och andra personer. Som larmfunktion kan Svevias säkerhetsapp användas vid ensamarbete samt vid hot- och våldssituation. Appen ersätter inte en fysisk kollega – arbeten som bedöms som för riskfyllda att utföra ensam skall alltid utföras av minst två personer.

Säkerhetsappens 3 funktioner:

 1. Larm för ensamarbete. Du aktiverar tjänsten när du påbörjar ensamarbete – dina inlagda kontaktpersoner blir kontaktade om de inte hör av dig.
 2. Akut larm vid våld eller hotfull situation
 3. Säkerhetsmeddelanden. Viktiga säkerhetsmeddelanden från Svevia skickas ut direkt till din mobiltelefon.

Obligatorisk skyddsutrustning

Det är varje medarbetares ansvar att påkalla behov samt använda erforderlig skyddsutrustning.

Arbete i kundcentermiljö: (uthyrning, lager, verkstad och gården)

 • Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska användas. Skyddskläder vid arbete med
  maskiner. Varselkläder, för egen säkerhet, vid arbete utomhus med skymd sikt eller i mörker. Hörselskydd, hjälm med fyrpunkts hakrem, skyddsglasögon/visir och skyddshandskar ska alltid bäras med och användas vid behov.

Arbete vid hängande last: (Exempelvis vid truck eller avlastning där last hänger eller hämtas från över ansiktshöjd)

 • Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska användas. Skyddskläder vid arbete med
  maskiner. Varselkläder, för egen säkerhet, vid arbete utomhus med skymd sikt eller i mörker. Hörselskydd, hjälm med fyrpunkts hakrem, skyddsglasögon/visir och skyddshandskar ska alltid bäras med och användas vid behov.
 • Vid arbete närmre än 1,5 gånger den höjd godset hålls på skall hjälm användas.

Leverans till kunds arbetsplats:

 • Varselkläder och skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska användas. Hörselskydd, hjälm med fyrpunkts hakrem, skyddsglasögon/visir och skyddshandskar ska alltid bäras med och användas vid behov.
 • Vid leverans till vägarbete nattetid skall varselbyxor användas.

Arbete på kontor:

 • Inget krav på skyddskläder eller skyddsutrustning. Varselkläder, skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta, hörselskydd, hjälm med fyrpunkts hakrem, skyddsglasögon/visir och skyddshandskar ska alltid finnas tillgängligt och användas vid behov.

Olycks-, tillbuds- och riskrapportering

Olyckor och tillbud ska snarast anmälas till närmsta chef. Allvarliga olyckor och tillbud ska även anmälas till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar. Vid allvarlig olycka använd ”Checklista vid allvarlig arbetsplatsolycka” samt se upprättad ”Nödlägesberedskapsplan” som finns anslagna på arbetsplatsens informationstavla.

Samtliga olyckor, tillbud och riskobservationer rapporteras in i BIA via dator eller IA-appen. Entreprenörer ska rapportera de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker på Arentos arbetsplatser i IA-appen. Ladda ner IA-appen (sök på IA) och logga in med följande uppgifter:

Appkonto Arento:

Användarnamn: appdivisionmaskin

Lösenord: Arentomaskin1

Konsekvenser om reglerna inte efterlevs

Vid avvikelser från Arentos ordnings- och skyddsregler kommer konsekvenser att tillämpas. Konsekvenserna gäller alla som vistas på Arentos arbetsplatser.

Konsekvenser om man inte följer Arentos ordnings- och skyddsregler

En första muntlig tillsägelse ges när någon bryter mot Arentos ordnings- och skyddsregler.

Personen måste också upprepa arbetsplatsintroduktionen och webutbildningen grundläggande arbetsmiljö.

Om någon bryter mot reglerna efter första varningen har Arento rätt att avvisa personen från arbetsplatsen. För underentreprenörer har Arento rätt att ta ut ett vite per tillfälle samt kommer att kontakta dennes arbetsgivare.

Vid upprepade eller allvarliga förseelser kommer personen att avvisas från arbetsplatsen omedelbart och arbetsrättsliga och/eller kontraktsmässiga åtgärder tillämpas.