Våra hyresvillkor

Oavsett vilken maskin eller utrustning du behöver just för tillfället så får du en rad fördelar när du väljer att hyra istället för att köpa dem själv.

1. Tillämplighet

1.1  Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning, byggmaskiner och fordon
utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2. Hyresobjektet

2.1 Hyresobjektet hämtas och återlämnas vid uthyrarens kundcenter. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

2.2 Vid utlämning skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erfoderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren skall vid begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara skriftliga.

2.4 Det åligger hyrestagaren att snarast efter mottagandet av hyresobjektet och innan det tas i drift utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka hyresobjektet. Anmärkning mot hyresobjektet eller instruktion skall, för att kunna göras gällande skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet hämtats av hyrestagaren eller för hyrestagarens räkning. Görs ingen anmärkning inom den utsatta tiden anses hyresobjektet såsom mottagen i fullgott skick.

2.5 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad till att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad. Reparation pga. onormalt slitage sker på hyrestagarens bekostnad.

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

2.7 Transporter till och från verkstad eller besiktningsställe under hyrestiden bekostas av hyrestagaren.

2.8 Särskilda bestämmelser rörande bodar, se allmänna montage- och demontagevillkor för bodetableringar.

3. Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar att påverka uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om elle på annat sätt ändra identifikationen, skriftliga instruktioner eller liknande.

3.2 Hyresobjektet får inte utan särskilt skriftligt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan hyrestagare än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

3.3 Hyrestagaren ska svara för tillsyn, skötsel och förvaring av hyresobjektet. Förutom att bekost driv- och smörjmedel, ska hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial. Erfoderliga smörjmedel och glykol bekostas dock av uthyraren i samband med ordinarie servicetillfällen.

3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får inte göras.

3.5 Kostnad för däck med ingående detaljer och arbeten ingår i hyrespriset (gäller dock inte däck som kan hänföras till vinterutrustning). Vid direkt skada eller onormal förslitning, debiteras hyrestagaren kostnad för nytt däck.

4. Hyrestid

4.1 För årshyrda objekt avses en hyrestid på minst 12 månader.

4.2 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt paragraf 2.1.

4.3 Hyresobjektet hyrs ut för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändring avseende användandet såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

4.4 För års hyrda objekt skall uppsägning ske senast 3 månader före årsdagen, i enlighet med paragraf 4.1 och 4.2. Sker inte detta förlängs års hyrda objekt tills vidare med 3 månaders ömsesidig uppsägning. Uppsägning skall alltid ske skriftligen.

5. Ersättning

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt gällande prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, årshyra, kalenderdagshyra, skifttillägg och grundhyra.

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras skifttillägg enligt gällande prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller per år enligt gällande prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

5.3 Vid påförda myndighetsavgifter (t ex trängselskatt) tar Arento AB en administrationsavgift på 20% dock max 100 kr.

5.4 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

5.5 För stillestånd och driftavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

5.6 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

5.7 Faktura skall vara betald senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Uthyraren äger rätt att ta ut en fakturahanteringsavgift om 50 kr per faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, för närvarande referensräntan +8% enheter samt lagstiftad påminnelseavgift.

5.8 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande återanskaffningskostnaden för respektive hyresobjekt.

6. Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort. I annat fall är uthyraren berättigad till att vidta nödvändig rengöring på hyrestagarens bekostnad (se 2.5).

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte repareras ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningsvärdet. Vid stöld/ skada ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker samt att skadeanmälan upprättas. Polisanmälan tillsammans med skadeanmälan lämnas omgående, dock senast inom 5 dagar till uthyraren. Från den dag polisanmälan tillsammans med skadeanmälan inkommit till uthyraren utgår ingen hyra.

6.4 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

6.5 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyraren vårdslöshet. Uthyraren ansvarar trots eventuell vårdslöshet inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott, utebliven vinst eller annan liknande omständighet.

6.6 Hyrestagaren ska under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden. Registrerings- och trafikförsäkringspliktiga fordon/maskiner helförsäkras av uthyraren. Eventuell självisk betalas av hyrestagaren.

6.7 Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalas.

7. Hävande

7.1 Part äger rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende (t ex utebliven betalning) bryter mot dessa villkor och inte inom 3 dagar efter begäran om rättelse (t ex betalningspåminnelse) har upphört med avtalsbrottet, eller om den andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller annars kan antas vara illikvid eller på obestånd.

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

7.3 Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjekt på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

Hyresvillkoren reviderade och fastställda 2015-03-31.